WNIOSEK O WYPRAWKĘ 

WYPRAWKA SZKOLNA -OŚWIADCZENIE O ZAKUPIE PODRĘCZNIKÓW

 

Dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i uczęszczających w roku szkolnym 2022/2023 do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

 

W ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2022-2023(w latach ubiegłych program ten funkcjonował pod nazwą „Wyprawka szkolna”), pomoc przysługuje uczniom:

1.słabowidzącym,

2.niesłyszącym,

3.słabosłyszącym,

4.z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5.z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

6.z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

7.z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6;

8.uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

9.uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6 i 8

– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz.2245 oraz z 2019 r. poz. 1287).

 W roku szkolnym 2021/2022:

– pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych, będzie udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Wysokość pomocy w formie dofinansowania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych jest uzależniona od typu szkoły, rodzaju niepełnosprawności oraz poniesionych kosztów. Maksymalne dofinansowanie do zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych waha się od 225 zł do 445 zł.

 ( do 390 zł-dla szkoły branżowej, do 445 zł dla technikum i liceum)

Wnioski  o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 należy składać w szkole w terminie 0d 1 do 10 września 2021 r. w gabinecie pedagoga II piętro p.99

 

Dowodem zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku zakupów indywidualnych jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub opiekunów (opiekuna) ucznia, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. 

 

W przypadku zakupu podręczników lub materiałów dla grupy uczniów należy przedłożyć potwierdzenie podmiotu dokonującego zakupu.

Dowody zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych nie muszą być przedłożone z chwilą składania wniosku w szkole, jednakże muszą być dostarczone w terminie umożliwiającym określenie wysokość kwoty pomocy przeznaczonej do wypłaty.

 

Szczegółowe zasady przyznawania pomocy oraz wskazanie grup uczniów, którym przysługuje pomoc zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z  26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (Dz. U z 2020 r., poz.1227)   

WNIOSEK O WYPRAWKĘ 

WYPRAWKA SZKOLNA -OŚWIADCZENIE O ZAKUPIE PODRĘCZNIKÓW

Back to top