16.05.2022

Dyrektor Zespołu Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach ogłasza:

III pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż ciągnika rolniczego:

ZETOR  PROXIMA 65

czytaj dalej 


11.04.2022

OGŁOSZENIE  O  SPRZEDAŻY

 

Dyrektor Zespołu Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach ogłasza:

II pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż ciągnika rolniczego:

ZETOR  PROXIMA 65

1.Przedmiotem sprzedaży jest: 

Ciągnik rolniczy marki  ZETOR  PROXIMA 65

Rok produkcji: 2010

Numer  fabryczny VIN: 000P1F2J32MK01295

Rodzaj paliwa: olej napędowy

Wskazania licznika: 309,26 mth

Kolor: czerwony

 

2.Miejsce gdzie można dokonać oględzin ciągnika: Dobczyce, ul. Szkolna 20a w
   godzinach 8.00 do 14.00

 

3.Osobą uprawnioną do udzielania informacji w zakresie technicznym jest pan Paweł   
   Słowik, pracownik Zespołu Szkół im. ks. J. Tischnera w Dobczycach, telefon:

   (12) 271 10 72, (12) 278 01 85

 

4.Cena wywoławcza ciągnika rolniczego:

Cenę wywoławczą za ciągnik rolniczy ustalono w wysokości brutto 107 820,00 zł. (słownie: sto siedem  tysięcy osiemset dwadzieścia złotych 00/100).

Zaoferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej brutto.

Sprzedający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferują tą samą cenę.

 

5.Przetarg przeprowadzi komisja powołana zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach.

 

6.Sposób przygotowania ofert:

6.1.Oferty należy składać w zaklejonych kopertach w sekretariacie Zespołu Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach, ul. Szkolna 20a w terminie do dnia 27 kwietnia 2022 r. do godziny 11.00.

6.2.Oferty na ciągnik rolniczy należy złożyć w jednym egzemplarzu, w zamkniętym opakowaniu lub kopercie. Opakowanie lub koperta winny być opisane w następujący sposób:

Nazwa i adres Sprzedającego

Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach,32-410 Dobczyce, ul. Szkolna 20a

Nazwa i adres Kupującego

 

OFERTA  NA   KUPNO  CIĄGNIKA  ROLNICZEGO

ZETOR  PROXIMA 65

 

Nie otwierać przed: 27.04.2022r. godz. 11.30

 

7.Sposób składania ofert.

W ofercie należy podać:

a.  imię i nazwisko (nazwę firmy),

b.  adres zamieszkania (siedzibę),

c.  podać  oferowaną cenę netto i brutto,

d.  załączyć potwierdzenie wpłaty wadium.

 

8.Termin związania z ofertą wynosi 15 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.04.2022r. o godzinie 11.30 w budynku Zespołu Szkół – parter p. 54.

9.1. Otwarcie jest jawne.

9.2. Sprzedający odczyta imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedzibę składającego ofertę, zaoferowaną cenę.

9.3. Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną zwrócone.

10. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty wraz z załącznikami:

a. potwierdzenie wpłaty wadium,

b. oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z aktualnym stanem technicznym ciągnika rolniczego oraz, że nie wnosi on jakichkolwiek zastrzeżeń w tym względzie,

c. oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu.

10.1. Brak w ofercie któregokolwiek z załączników wymienionych w pkt. 1 będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

 

11. W przetargu zostanie przyjęta oferta z najwyższą ceną.

 

12. Sprzedający pisemnie zawiadomi uczestników przetargu o jego wyniku, albo unieważnieniu przetargu lub unieważnieniu przetargu bez dokonania wyboru oferty.

 

13. Ustala się termin zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

13.1. Sprzedający pisemnie zawiadomi Oferenta, którego oferta zostanie przyjęta o terminie zawarcia umowy.

13.2. Oferent, którego oferta zostanie przyjęta jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w dniu zawarcia umowy.

 

14. Warunkiem uczestnictwa  przetargu jest wpłata wadium, przed upływem terminu składania ofert. Kwota wadium wynosi 10 800,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy osiemset  złotych 00/100).

14.1. Wadium należy wpłacić przelewem na konto bankowe Sprzedającego, nr konta:

BNP Paribas 19 1600 1462 0008 4782 4812 4152

z dopiskiem: Wadium na zakup ciągnika rolniczego.

14.2. Wadium wpłacone przez Oferenta zostanie zwrócone niezwłocznie po pisemnym powiadomieniu o wyniku przetargu.

14.3. Wadium wpłacone przez Oferenta, którego oferta zostanie przyjęta zostanie zaliczone na poczet ceny.

14.4. W przypadku uchylania się Oferenta, którego oferta zostanie przyjęta od zawarcia umowy, Sprzedające zatrzyma wadium.

 

15. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez dokonania wyboru, bez podawania przyczyny.

 

16. Ogłoszenie o przetargu będzie na stronie internetowej Sprzedającego – https://dobczyce.edu.pl oraz BIP https://bip.malopolska.pl/zsiwwwdobczycach

 

17. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym przetargu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 

Dobczyce, dnia 11 kwietnia  2022r.                                      Dyrektor Zespołu Szkół

                                                                                               im. ks. J. Tischnera w Dobczycach

                                                                                                      (pieczęć i podpis)

                                                                                  

 


28.02.2022

OGŁOSZENIE  O  SPRZEDAŻY

 

Dyrektor Zespołu Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach ogłasza:

pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż ciągnika rolniczego:

ZETRO  PROXIMA 65

1.Przedmiotem sprzedaży jest: 

Ciągnik rolniczy marki ZETOR  PROXIMA 65

Rok produkcji: 2010

Numer  fabryczny VIN: 000P1F2J32MK01295

Rodzaj paliwa: olej napędowy

Wskazania licznika: 309,26 mth

Kolor: czerwony

 czytaj dalej 


DSC05316
DSC05313
DSC05312
DSC05338
DSC05334
DSC05332 (1)
DSC05332
DSC05328
DSC05325
DSC05323
DSC05322
DSC05320
DSC05318
DSC05316
DSC05313
DSC05312
DSC05338
DSC05334
DSC05332 (1)
DSC05332
DSC05328
DSC05325
DSC05323
DSC05322
DSC05320
DSC05318
Back to top