Do klasy Oddział Przygotowania Wojskowego obowiązuje krótszy termin rekrutacji – kandydaci mogą składać podania od 15 maja 2023 do 30 maja 2023 roku (przez zgłoszenie osobiste lub  podpisanie podpisem elektronicznym)

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata do oddziału przygotowania wojskowego

Test sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziału przygotowania wojskowego

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2023/2024

§ 1

 1. Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 określa szczegółowe zasady,
  według których kandydaci będą przyjmowani do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Nr 1 oraz Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1 w Zespole Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach.

 2. Regulamin rekrutacji ustalono na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.)

 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. 2022 poz. 2431)

 3. Zarządzenia nr 5/23 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do […], klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, […], na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2023/2024

 4. Zarządzenie nr 70/22 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 października 2022 r.
  w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024.

 5. Zarządzenie nr 9/23 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 lutergo 2023 r. zmieniające zarządzenie nr 70/22 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 października 2022 r.
  w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych – rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

 6. Statutu Zespołu Szkół

§ 2

  1. Rekrutację do klas pierwszych Zespołu Szkół im. Ks. Józefa Tischnera w Dobczycach
   przeprowadza powołana przez dyrektora szkoły komisja rekrutacyjna. Dyrektor powołując
   komisję, wyznacza jej przewodniczącego, określa jej zadania i zadania jej członków.

  2. Rekrutację na rok szkolny 2023/2024 przeprowadza się do:

klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego:

 • klasa wojskowa OPW (rozszerzenia: język angielski, wos, geografia) - wnioski wyłącznie do 30.05.!

 • klasa policyjna (rozszerzenia: język angielski, wos, geografia)

 • klasa ratownicza (rozszerzenia: język angielski, biologia, chemia)

 • klasa pożarnicza (rozszerzenia: język angielski, biologia, chemia)

klas pierwszych Technikum Nr 1:

 • technik informatyk (rozszerzenie: matematyka)

 • technik mechatronik (rozszerzenie: matematyka)

 • technik elektronik (rozszerzenie: matematyka)

 • technik elektryk (rozszerzenie: matematyka)

 • technik budownictwa (rozszerzenie: matematyka)

 • technik usług fryzjerskich (rozszerzenie: geografia)

 • technik żywienia i usług gastronomicznych (rozszerzenie: geografia)

klas pierwszych Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1:

 • kucharz

 • fryzjer

 • elektryk

 • elektromechanik pojazdów samochodowych

 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

 • klasa wielozawodowa – młodociani pracownicy

§ 3

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły prowadzącej kształcenie
  zawodowe (Technikum, Branżowa Szkoła I Stopnia) oraz kandydaci do Liceum Ogólnokształcącego powinni przedłożyć zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenia
  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie/klasie, wydane przez lekarza medycyny pracy na podstawie skierowania otrzymanego w Zespole Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach. Kandydaci niepełnosprawni powinni posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający, działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, na podstawie odrębnych przepisów.

 2. Kandydaci, którzy będą odbywać zajęcia praktyczne poza szkołą (klasa wielozawodowa)
  zobowiązani są do przedłożenia umowy o pracę podpisaną z pracodawcą.

 3. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających
  okoliczności zawarte w oświadczeniach tj. dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata następujących kryteriów: wielodzietność rodziny, niepełnosprawności kandydata, niepełnosprawności jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawności obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.

§ 4

W procesie rekrutacji do poszczególnych oddziałów Zespołu Szkół uwzględnia się:

a) wyniki egzaminu ośmioklasisty

b) oceny z czterech zajęć edukacyjnych, podane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
w zależności od typu wybranej szkoły

I Liceum Ogólnokształcące (4 letnie):

 • klasa wojskowa OPW – język polski, matematyka, język obcy, wos

 • klasa policyjna- język polski, matematyka, język obcy, wos

 • klasa ratownicza – język polski, matematyka, język obcy, edb

 • klasa pożarnicza - język polski, matematyka, język obcy, edb

Technikum Nr 1 (5 letnie):

 • technik informatyk – język polski, matematyka, język obcy, informatyka

 • technik mechatronik  – język polski, matematyka, język obcy, informatyka

 • technik elektryk – język polski, matematyka, język obcy, informatyka

 • technik elektronik – język polski, matematyka, język obcy, informatyka

 • technik budownictwa – język polski, matematyka, język obcy, informatyka

 • technik usług fryzjerskich – język polski, matematyka, język obcy, geografia

 • technik żywienia i usług gastronomicznych – język polski, matematyka, język obcy, geografia

Branżowa Szkoła I Stopnia (3 letnia):

 • wszystkie zawody: język polski, matematyka, informatyka, geografia

c) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

§ 5

Lista kandydatów przyjętych do poszczególnych oddziałów Zespołu Szkół ustalana jest wg
kolejności uzyskanych łącznie punktów – lista rankingowa (200 - maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania)

 • za egzamin ośmioklasisty maksymalnie 100 pkt.

 • za wyniki na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej maksymalnie 100 pkt.

a) Przyjmuje się następujący sposób przeliczania na punkty wyników
z egzaminu ośmioklasisty wymienionych w § 4:

 • w przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ośmioklasisty, wynik przedstawiony w procentach z: języka polskiego, mnoży się przez 0,35, matematyki mnoży się przez 0,35, z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,3

b) Przyjmuje się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych
wymienionych w § 4:

 • celujący 18 pkt.

 • bardzo dobry 17 pkt.

 • dobry 14 pkt.

 • dostateczny 8 pkt.

 • dopuszczający 2 pkt.

c) Przyjmuje się następujący sposób przeliczania na punkty szczególnych osiągnięć wymienionych w § 4:

 • ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 pkt.

 • udział w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych max 18 pkt.

 • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
  w szczególności w formie wolontariatu
  3 pkt.

e) W przypadku uzyskania równej ilości punktów pierwszeństwo w przyjęciu do wszystkich klas mają:

 • kandydaci mający problemy zdrowotne, ograniczające możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni
  psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej

 • kandydaci spełniający jedno lub więcej kryteriów: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa
  kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objecie kandydata pieczą zastępczą

 • kandydaci, którzy uzyskali wyższy wynik egzaminu ośmioklasisty

 • kandydaci, którzy uzyskali wyższą średnią ocen z przedmiotów obowiązkowych

§ 6

1. Dany oddział wymieniony w § 2 pkt. 2 może nie zostać utworzony ze względu na małą liczbę
chętnych lub z innych przyczyn, niezależnych od Zespołu Szkół.

2. O utworzeniu bądź nieutworzeniu danego oddziału wymienionego w § 2 pkt. 2 decyduje organ prowadzący szkołę – Starostwo Powiatowe w Myślenicach.

3. W przypadku nieutworzenia danego oddziału kandydaci są umieszczani na listach innych
oddziałów wg wyboru kolejnych preferencji.

§ 7

Realizacja procedury rekrutacyjnej na rok szkolny 2023/2024 w Zespole Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach:

 1. Rekrutacja do klas pierwszych prowadzona jest elektronicznie, kandydaci rekrutują się poprzez stronę https://malopolska.edu.com.pl

 2. Kandydaci mogą wybrać co najwyżej trzy szkoły, wskazując szkołę pierwszego wyboru.
  W obrębie jednej szkoły mogą wybrać dowolną liczbę oddziałów tworząc chronologiczną listę własnych preferencji.

 3. Kandydaci składają podanie tylko do szkoły pierwszego wyboru.

 4. Na rok szkolny 2023/2024 obowiązują następujące terminy realizacji procedury rekrutacyjnej:

 • od 15 maja 2023 r. do 19 czerwca 2023 r. złożenie wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz
  z dokumentami

 • od 15 maja 2023 r. do 30 maja 2023 r. – złożenie wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) wraz z dokumentami o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, w której dla kandydatów przeprowadza się próby sprawności fizycznej (dotyczy oddziału przygotowania wojskowego)

 • 6 czerwca 2023 r. (II termin do 20 czerwca 2023 r.) – przeprowadzenie przez komisję rekrutacyjną prób sprawności fizycznej

 • do 16 czerwca 2023 r. (II termin do 30 czerwca 2023 r.) – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik prób sprawności fizycznej

 • od 23 czerwca 2023 r. do 10 lipca 2023 r. - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz możliwość złożenia nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje

 • 19 lipca 2023 r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 • od 15 maja 2023 r. do 21 lipca 2023 r. - wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie

 • od 19 lipca 2023 do 26 lipca 2023 r. – potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I szkoły ponadpodstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany w postaci przedłożenia:

 • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

 • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały one złożone
  w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły)

 • zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych

 • do dokumentów należy dołączyć dwie fotografie podpisane na odwrocie oraz zdjęcie legitymacyjne w wersji cyfrowej na płycie CD (wymiary: 496px (wysokość) oraz 354px (szerokość) lub proporcjonalnie więcej)

 • 27 lipca 2023 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Praktyki w Londynie

Back to top