REKRUTACJA

do liceum, technikum, szkoły branżowej I st od 16 maja 2022

GODZINY PRACY KOMISJI REKRUTACYJNEJ

Komisja rekrutacyjna pracuje w sali 52 od 19 lipca do 26 lipca 2022r. w godzinach 8.00 - 15.00 codziennie.

52 - parter, obok sekretariatu


Rekrutacja 2022 – terminy

 

Na rok szkolny 2022/2023 obowiązują następujące terminy realizacji procedury rekrutacyjnej:

§  od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r. złożenie wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęci do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami.

§  od 24 czerwca 2022 r. do 12 lipca 2022 r. - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz możliwość złożenia nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.

§  19 lipca  2022 r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

§  od 19 maja 2022 r. do 21 lipca 2022 r.  - wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.

§  do 25 lipca 2022 r.  – potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I szkoły ponadpodstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany w postaci przedłożenia:

§  oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

§  oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły)

§  zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu –
w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe

§  do dokumentów należy dołączyć dwie fotografie podpisane na odwrocie oraz zdjęcie legitymacyjne w wersji cyfrowej na płycie CD (wymiary: 496px (wysokość) oraz 354px (szerokość) lub proporcjonalnie więcej)

§  26 lipca 2022 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 Pobierz plik do wydruku 


 

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

 Pobierz plik do wydruku 

§ 1

1.      Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 określa szczegółowe zasady,
według których kandydaci będą przyjmowani do klas pierwszych czteroletniego liceum,
pięcioletniego technikum oraz trzyletniej szkoły branżowej I stopnia w Zespole Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach.

2.      Regulamin rekrutacji ustalono na podstawie:

a)      Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.)

b)      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. 2019 poz. 1737)

c)      Zarządzenia nr 6/22 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do […], klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, […], na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2022/2023

d)      Zarządzenie nr 21/22 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być
wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023

e)      Statutu Zespołu Szkół

§ 2

 

1.      Rekrutację do klas pierwszych Zespołu Szkół im. Ks. Józefa Tischnera w Dobczycach
przeprowadza powołana przez dyrektora szkoły komisja rekrutacyjna. Dyrektor powołując
komisję, wyznacza jej przewodniczącego, określa jej zadania i zadania jej członków.

2.      Rekrutację na rok szkolny 2022/2023 przeprowadza się do:

klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego:

§  klasa wojskowa (rozszerzenia: język angielski, wos, geografia)

§  klasa policyjna (rozszerzenia: język angielski, wos, geografia)

§  klasa ratownicza (rozszerzenia: język angielski, biologia, chemia)

§  klasa pożarnicza (rozszerzenia: język angielski, biologia, chemia)

klas pierwszych Technikum Nr 1:

§  technik informatyk (rozszerzenie: matematyka)

§  technik mechatronik (rozszerzenie: matematyka)

§  technik elektronik (rozszerzenie: matematyka)

§  technik elektryk (rozszerzenie: matematyka)

§  technik budownictwa (rozszerzenie: matematyka)

§  technik usług fryzjerskich (rozszerzenie: geografia)

§  technik żywienia i usług gastronomicznych (rozszerzenie: geografia)

klas pierwszych Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1:

§  kucharz

§  cukiernik

§  elektryk

§  elektronik

§  elektromechanik pojazdów samochodowych

§  monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

§  klasa wielozawodowa – młodociani pracownicy

§ 3

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły prowadzącej kształcenie
  zawodowe (technikum, branżowa szkoła I stopnia) powinni przedłożyć zaświadczenie
  lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia
  w danym zawodzie, wydane przez lekarza medycyny pracy na podstawie skierowania otrzymanego w Zespole Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach.
 2. Kandydaci niepełnosprawni powinni posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia
  specjalnego, wydane przez zespół orzekający, działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, na podstawie odrębnych przepisów.
 3. Kandydaci, którzy będą odbywać zajęcia praktyczne poza szkołą (klasa wielozawodowa)
  zobowiązani są do przedłożenia umowy o pracę podpisaną z pracodawcą.
 4. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających
  okoliczności zawarte w oświadczeniach tj. dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata następujących  kryteriów: wielodzietność rodziny, niepełnosprawności kandydata, niepełnosprawności jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawności obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata
  w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.

§ 4

W procesie rekrutacji do poszczególnych oddziałów Zespołu Szkół uwzględnia się:

a)  wyniki egzaminu ośmioklasisty

b) oceny z czterech zajęć edukacyjnych, podane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
w zależności od typu wybranej szkoły

I Liceum Ogólnokształcące (4 letnie):

§  klasa wojskowa – język polski, matematyka, język obcy, wos

§  klasa policyjna- język polski, matematyka, język obcy, wos

§  klasa ratownicza – język polski, matematyka, język obcy, edb

§  klasa pożarnicza - język polski, matematyka, język obcy, edb

Technikum Nr 1 (5 letnie):

§  technik informatyk – język polski, matematyka, język obcy, informatyka

§  technik mechatronik  – język polski, matematyka, język obcy, informatyka

§  technik elektryk – język polski, matematyka, język obcy, informatyka

§  technik elektronik – język polski, matematyka, język obcy, informatyka

§  technik budownictwa – język polski, matematyka, język obcy, informatyka

§  technik usług fryzjerskich – język polski, matematyka, język obcy, geografia

§  technik żywienia i usług gastronomicznych – język polski, matematyka, język obcy, geografia

Branżowa Szkoła I Stopnia (3 letnia):

§     wszystkie zawody: język polski, matematyka, informatyka, geografia

c)  szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

 

§ 5

Lista kandydatów przyjętych do poszczególnych oddziałów Zespołu Szkół ustalana jest wg
kolejności uzyskanych łącznie punktów – lista rankingowa (200 - maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania)

 • za egzamin ośmioklasisty maksymalnie 100 pkt.
 • za wyniki na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej maksymalnie 100 pkt.

a) Przyjmuje się następujący sposób przeliczania na punkty wyników
z egzaminu ośmioklasisty wymienionych w § 4:

 • w przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ośmioklasisty, wynik przedstawiony w procentach z: języka polskiego, mnoży się przez 0,35, matematyki mnoży się przez 0,35, z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,3

b)  Przyjmuje się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych
wymienionych w § 4:

 • celujący 18 pkt.
 • bardzo dobry 17 pkt.
 • dobry 14 pkt.
 • dostateczny 8 pkt.
 • dopuszczający 2 pkt.

c) Przyjmuje się następujący sposób przeliczania na punkty szczególnych osiągnięć wymienionych w § 4:

 • ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 pkt.
 • udział w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych max 18 pkt.
 • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
  w szczególności w formie wolontariatu 3 pkt.

e) W przypadku uzyskania równej ilości punktów pierwszeństwo w przyjęciu do wszystkich klas mają:

§  kandydaci mający problemy zdrowotne, ograniczające możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej

§  kandydaci spełniający jedno lub więcej kryteriów: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa
kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objecie kandydata pieczą zastępczą

§  kandydaci, którzy uzyskali wyższy wynik egzaminu ośmioklasisty

§  kandydaci, którzy uzyskali wyższą średnią ocen z przedmiotów obowiązkowych

 

§ 6

1. Dany oddział wymieniony w § 2 pkt. 2 może nie zostać utworzony ze względu na małą liczbę
chętnych lub z innych przyczyn, niezależnych od Zespołu Szkół.

2. O utworzeniu bądź nieutworzeniu danego oddziału wymienionego w § 2 pkt. 2 decyduje organ prowadzący szkołę – Starostwo Powiatowe w Myślenicach.

3. W przypadku nieutworzenia danego oddziału kandydaci są umieszczani na listach innych
oddziałów wg wyboru kolejnych preferencji.

§ 7

Realizacja procedury rekrutacyjnej na rok szkolny 2022/2023 w Zespole Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach:

1.      Rekrutacja do klas pierwszych prowadzona jest elektronicznie, kandydaci rekrutują się poprzez stronę https://malopolska.edu.com.pl

2.      Kandydaci mogą wybrać co najwyżej trzy szkoły, wskazując szkołę pierwszego wyboru.
W obrębie jednej szkoły mogą wybrać dowolną liczbę oddziałów tworząc chronologiczną listę własnych preferencji.

3.      Kandydaci składają podanie tylko do szkoły pierwszego wyboru.

4.      Na rok szkolny 2022/2023 obowiązują następujące terminy realizacji procedury rekrutacyjnej:

§  od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r. złożenie wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami.

§  od 24 czerwca 2022 r. do 12 lipca 2022 r. - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz możliwość złożenia nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.

§  19 lipca  2022 r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

§  od 19 maja 2022 r. do 21 lipca 2022 r.  - wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.

§  do 25 lipca 2022 r.  – potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I szkoły ponadpodstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany w postaci przedłożenia:

§  oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

§  oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały one złożone
w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły)

§  zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe

§  do dokumentów należy dołączyć dwie fotografie podpisane na odwrocie oraz zdjęcie legitymacyjne w wersji cyfrowej na płycie CD (wymiary: 496px (wysokość) oraz 354px (szerokość) lub proporcjonalnie więcej)

Praktyki w Londynie

Back to top