Rekrutacja do klas pierwszych prowadzona jest elektronicznie, kandydaci rekrutują się poprzez stronę  malopolska.edu.com.pl

Dyżury Komisji Rekrutacyjnej:

poniedziałek: 12.00 - 16.00

środa: 8.00 - 12.00

piątek: 12.00 - 16.00

Do klasy oddział przygotowania wojskowego obowiązuje krótszy termin rekrutacji – kandydaci mogą składać wniosek od 13 maja 2024 do 27 maja 2024 roku.

Test sprawności fizycznej dla kandydatów do Oddziału Przygotowania Wojskowego na rok szkolny 2024/25 w Zespole Szkół w Dobczycach

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata do oddziału przygotowania wojskowego w Zespole Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

§ 1

1.     Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 określa szczegółowe zasady,
według których kandydaci będą przyjmowani do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Nr 1 oraz Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1 w Zespole Szkół im. ks. Józefa Tischnera
w Dobczycach.

2.     Regulamin rekrutacji ustalono na podstawie:

a)     Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.)

b)     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 poz. 2431)

c)     Zarządzenia nr 4/24 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminów składania dokumentów do […], klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, […], na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2024/2025

d)     Zarządzenie nr 56/23 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 19 października 2023 r.
w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025

e)     Zarządzenie nr 11/24 Małopolskiego kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2024 r. zmieniające zarządzenie nr 56/23 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 19 października 2023 r.
[…] 

f)      Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie szkolenia
w oddziale przygotowania wojskowego
(Dz. U. 2020 poz. 997)

g)     Statutu Zespołu Szkół

§ 2

 

1.     Rekrutację do klas pierwszych Zespołu Szkół im. Ks. Józefa Tischnera w Dobczycach
przeprowadza powołana przez dyrektora szkoły komisja rekrutacyjna. Dyrektor powołując
komisję, wyznacza jej przewodniczącego, określa jej zadania i zadania jej członków.

2.     Rekrutację na rok szkolny 2024/2025 przeprowadza się do:

klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego:

§  oddział przygotowania wojskowego (rozszerzenia: język angielski, wos, geografia)

§  klasa policyjna (rozszerzenia: język angielski, wos, geografia)

§  klasa ratownicza (rozszerzenia: język angielski, biologia, chemia)

§  klasa pożarnicza (rozszerzenia: język angielski, biologia, chemia)

klas pierwszych Technikum Nr 1:

§  technik robotyk (rozszerzenie: matematyka)

§  technik informatyk (rozszerzenie: matematyka)

§  technik mechatronik (rozszerzenie: matematyka)

§  technik elektronik (rozszerzenie: matematyka)

§  technik elektryk (rozszerzenie: matematyka)

§  technik usług fryzjerskich (rozszerzenie: geografia)

§  technik żywienia i usług gastronomicznych (rozszerzenie: geografia)

klas pierwszych Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1:

§  kucharz

§  fryzjer

§  elektryk

§  elektromechanik pojazdów samochodowych

§  monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

§  klasa wielozawodowa – młodociani pracownicy

§ 3

1.     Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe (Technikum, Branżowa Szkoła I Stopnia) oraz kandydaci do Liceum Ogólnokształcącego powinni przedłożyć zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie/klasie, wydane przez lekarza medycyny pracy na podstawie skierowania otrzymanego w Zespole Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach. Kandydaci niepełnosprawni powinni posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający, działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, na podstawie odrębnych przepisów.

2.     Kandydaci, którzy będą odbywać zajęcia praktyczne poza szkołą (klasa wielozawodowa) zobowiązani są do przedłożenia umowy o pracę podpisaną z pracodawcą.

3.     Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach tj. dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata następujących  kryteriów: wielodzietność rodziny, niepełnosprawności kandydata, niepełnosprawności jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawności obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.

§ 4

W procesie rekrutacji do poszczególnych oddziałów Zespołu Szkół uwzględnia się:

a) wyniki egzaminu ośmioklasisty

b) oceny z czterech zajęć edukacyjnych, podane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
w zależności od typu wybranej szkoły

I Liceum Ogólnokształcące (4 letnie):

§  oddział przygotowania wojskowego – język polski, matematyka, język obcy, wos

§  klasa policyjna- język polski, matematyka, język obcy, wos

§  klasa ratownicza – język polski, matematyka, język obcy, edb

§  klasa pożarnicza - język polski, matematyka, język obcy, edb

Technikum Nr 1 (5 letnie):

§  technik robotyk – język polski, matematyka, język obcy, informatyka

§  technik informatyk – język polski, matematyka, język obcy, informatyka

§  technik mechatronik  – język polski, matematyka, język obcy, informatyka

§  technik elektryk – język polski, matematyka, język obcy, informatyka

§  technik elektronik – język polski, matematyka, język obcy, informatyka

§  technik usług fryzjerskich – język polski, matematyka, język obcy, geografia

§  technik żywienia i usług gastronomicznych – język polski, matematyka, język obcy, geografia

Branżowa Szkoła I Stopnia (3 letnia):

§     wszystkie zawody: język polski, matematyka, informatyka, geografia

c) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

§ 5

Lista kandydatów przyjętych do poszczególnych oddziałów Zespołu Szkół ustalana jest wg
kolejności uzyskanych łącznie punktów – lista rankingowa (200 - maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania)

§  za egzamin ośmioklasisty maksymalnie 100 pkt.

§  za wyniki na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej maksymalnie 100 pkt.

a) Przyjmuje się następujący sposób przeliczania na punkty wyników z egzaminu ośmioklasisty wymienionych w § 4:

§  w przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ośmioklasisty, wynik przedstawiony w procentach z: języka polskiego, mnoży się przez 0,35, matematyki mnoży się przez 0,35, z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,3

b) Przyjmuje się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych
wymienionych w § 4:

§  celujący 18 pkt.

§  bardzo dobry 17 pkt.

§  dobry 14 pkt.

§  dostateczny 8 pkt.

§  dopuszczający 2 pkt.

c) Przyjmuje się następujący sposób przeliczania na punkty szczególnych osiągnięć wymienionych w § 4:

§  ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 pkt.

§  udział w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych max 18 pkt.

§  osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
w szczególności w formie wolontariatu 3 pkt.

e) W przypadku uzyskania równej ilości punktów pierwszeństwo w przyjęciu do wszystkich klas mają:

§  kandydaci mający problemy zdrowotne, ograniczające możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej

§  kandydaci spełniający jedno lub więcej kryteriów: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa
kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objecie kandydata pieczą zastępczą

§  kandydaci, którzy uzyskali wyższy wynik egzaminu ośmioklasisty

§  kandydaci, którzy uzyskali wyższą średnią ocen z przedmiotów obowiązkowych

 

§ 6

1. Dany oddział wymieniony w § 2 pkt. 2 może nie zostać utworzony ze względu na małą liczbę chętnych lub z innych przyczyn, niezależnych od Zespołu Szkół.

2. O utworzeniu bądź nieutworzeniu danego oddziału wymienionego w § 2 pkt. 2 decyduje organ prowadzący szkołę – Starostwo Powiatowe w Myślenicach.

3. W przypadku nieutworzenia danego oddziału kandydaci są umieszczani na listach innych
oddziałów wg wyboru kolejnych preferencji.

§ 7

Realizacja procedury rekrutacyjnej na rok szkolny 2024/2025 w Zespole Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach:

1.     Rekrutacja do klas pierwszych prowadzona jest elektronicznie, kandydaci rekrutują się poprzez stronę https://malopolska.edu.com.pl

2.     Kandydaci składają podanie tylko do szkoły pierwszego wyboru.

3.     Na rok szkolny 2024/2025 obowiązują następujące terminy realizacji procedury rekrutacyjnej:

§  od 13 maja 2024 r. do 04 lipca 2024 r. złożenie wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz
z dokumentami

§  od 13 maja 2024 r. do 27 maja 2024 r.  – złożenie wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) wraz z dokumentami o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, w której dla kandydatów przeprowadza się próby sprawności fizycznej (dotyczy oddziału przygotowania wojskowego w publicznej szkole ponadpodstawowej)                  

§  06 czerwca 2024 r. godz. 10.00 (II termin 13 czerwca 2024 r. godz. 10.00) – przeprowadzenie przez komisję rekrutacyjną prób sprawności fizycznej

§  do 2 lipca  2024 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik prób sprawności fizycznej

§  od 21 czerwca 2024 r. do 04 lipca 2024 r. - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

§  11 lipca  2024 r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

§  od 13 maja 2024 r. do 11 lipca 2024 r.  - wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie

§  od 11 lipca 2024 do 15 lipca 2024 r.  potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I szkoły ponadpodstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany w postaci przedłożenia:

§  oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

§  oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały one złożone
w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły)

§  zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych

§  do dokumentów należy dołączyć dwie fotografie podpisane na odwrocie oraz zdjęcie legitymacyjne w wersji cyfrowej na płycie CD (wymiary: 496px (wysokość) oraz 354px (szerokość) lub proporcjonalnie więcej)

§  16 lipca 2024 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych