REKRUTACJA

do liceum, technikum, szkoły branżowej I st  od 17.04 do 21.06.2021

GODZINY PRACY KOMISJI REKRUTACYJNEJ

poniedziałek 1200 - 1600

środa 0800 - 1200

piątek 1200 - 1600

w pozostałe dni, wypełnione dokumenty, można wrzucać do przygotowanej urny

sala 52 - parter, obok sekretariatu


Lista zakwalifikowanych do przyjęcia   

 

Lista przyjętych na rok szkolny 2021/2022


Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

§ 1

1.     Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 określa szczegółowe
zasady, według których kandydaci będą przyjmowani do klas pierwszych
czteroletniego liceum, pięcioletniego technikum oraz trzyletniej szkoły branżowej
I stopnia w Zespole Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach.

2.     Regulamin rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w Zespole Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach opracowano na podstawie:

a)     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów ( Dz. U. 2019 poz. 1737)

b)    § 11baa ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)

c)     Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.)

 

d)    Zarządzenie nr 11/21 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 23
lutego 2021 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie
w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół
ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022.

3.     Rekrutację do klas pierwszych Zespołu Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach przeprowadza powołana przez dyrektora szkoły komisja rekrutacyjna. Dyrektor
powołując komisję, wyznacza jej przewodniczącego, określa jej zadania i zadania jej członków.

§ 2

1.     Rekrutację na rok szkolny 2021/2022 przeprowadza się do:

klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego:

§  klasa wojskowa (rozszerzenia: język angielski, wos, geografia)

§  klasa policyjna (rozszerzenia: język angielski, wos, geografia)

§  klasa ratownicza (rozszerzenia: język angielski, biologia, chemia)

§  klasa strażacka (rozszerzenia: język angielski, biologia, chemia)

klas pierwszych Technikum Nr 1:

§  technik informatyk (rozszerzenie: matematyka)

§  technik mechatronik (rozszerzenie: matematyka)

§  technik elektronik (rozszerzenie: matematyka)

§  technik elektryk (rozszerzenie: matematyka)

§  technik budownictwa (rozszerzenie: matematyka)

§  technik usług fryzjerskich (rozszerzenie: geografia)

§  technik żywienia i usług gastronomicznych (rozszerzenie: geografia)

klas pierwszych Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1:

§  kucharz

§  cukiernik

§  elektronik

§  elektromechanik pojazdów samochodowych

§  monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

§  klasa wielozawodowa

§ 3

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły prowadzącej
  kształcenie zawodowe (technikum, branżowa szkoła I stopnia) powinni przedłożyć zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie, wydane przez lekarza medycyny pracy na podstawie skierowania otrzymanego w Zespole Szkół im. ks. Józefa Tischnera
  w Dobczycach.
 2. Kandydaci niepełnosprawni powinni posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia
  specjalnego, wydane przez zespół orzekający, działający w publicznej poradni
  psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, na
  podstawie odrębnych przepisów.
 3. Kandydaci, którzy będą odbywać zajęcia praktyczne poza szkołą (klasa
  wielozawodowa) zobowiązani są do przedłożenia umowy o pracę podpisaną
  z pracodawcą.
 4. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających
  okoliczności zawarte w oświadczeniach tj. dokumentów potwierdzających
  spełnienie przez kandydata następujących  kryteriów: wielodzietność rodziny,
  niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców
  kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.

§ 4

W procesie rekrutacji do poszczególnych oddziałów Zespołu Szkół uwzględnia się:

a)  wyniki z egzaminu ośmioklasisty

b) oceny z czterech zajęć edukacyjnych, podane na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej w zależności od typu wybranej szkoły

I Liceum Ogólnokształcące (4 letnie):

§  klasa wojskowa – język polski, matematyka, język obcy, wos

§  klasa policyjna- język polski, matematyka, język obcy, wos

§  klasa ratownicza – język polski, matematyka, język obcy, edb

§  klasa strażacka - język polski, matematyka, język obcy, edb

Technikum Nr 1 (5 letnie):

§  technik informatyk – język polski, matematyka, język obcy, informatyka

§  technik mechatronik  – język polski, matematyka, język obcy, informatyka

§  technik elektryk – język polski, matematyka, język obcy, informatyka

§  technik elektronik – język polski, matematyka, język obcy, informatyka

§  technik budownictwa – język polski, matematyka, język obcy, informatyka

§  technik usług fryzjerskich – język polski, matematyka, język obcy, geografia

§  technik żywienia i usług gastronomicznych – język polski, matematyka, język obcy, geografia

Branżowa Szkoła I Stopnia (3 letnia):

§  elektromechanik pojazdów samochodowych – język polski, matematyka, informatyka,
geografia

§  elektronik – język polski, matematyka, informatyka, geografia

§  monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – język polski, matematyka, informatyka, geografia

§  kucharz – język polski, matematyka, informatyka, geografia

§  cukiernik– język polski, matematyka, informatyka, geografia

§  klasa wielozawodowa – język polski, matematyka, informatyka, geografia

c)  szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

 

§ 5

Lista kandydatów przyjętych do poszczególnych oddziałów Zespołu Szkół ustalana jest wg kolejności uzyskanych łącznie punktów – lista rankingowa (200 - maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania)

 • za egzamin ośmioklasisty maksymalnie 100 pkt.
 • za wyniki na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej maksymalnie 100 pkt.

a) Przyjmuje się następujący sposób przeliczania na punkty wyników
z egzaminu ośmioklasisty wymienionych w § 4:

 • w przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ośmioklasisty, wynik przedstawiony w procentach z: języka polskiego, mnoży się przez 0,35,
   matematyki mnoży się przez 0,35, z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,3

b)  Przyjmuje się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych
wymienionych w § 4:

 • celujący 18 pkt.
 • bardzo dobry 17 pkt.
 • dobry 14 pkt.
 • dostateczny 8 pkt.
 • dopuszczający 2 pkt.

c) Przyjmuje się następujący sposób przeliczania na punkty szczególnych osiągnięć
wymienionych w § 4:

 • ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 pkt.
 • udział w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych max 18 pkt.
 • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska
  szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu 3 pkt.

d) W przypadku uzyskania równej ilości punktów pierwszeństwo w przyjęciu do wszystkich klas mają:

 • kandydaci mający problemy zdrowotne, ograniczające możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni
  psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej
 • kandydaci spełniający jedno lub więcej kryteriów: wielodzietność rodziny
  kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objecie kandydata pieczą zastępczą
 • kandydaci, którzy uzyskali wyższy wynik egzaminu ośmioklasisty
 • kandydaci, którzy uzyskali wyższą średnią ocen z przedmiotów obowiązkowych

 

§ 6

1. Dany oddział wymieniony w § 4 pkt. b może nie zostać utworzony ze względu na małą liczbę chętnych lub z innych przyczyn, niezależnych od Zespołu Szkół.

2. O utworzeniu bądź nieutworzeniu danego oddziału wymienionego w § 4 pkt. b decyduje organ prowadzący szkołę – Starostwo Powiatowe w Myślenicach.

3. W przypadku nieutworzenia danego oddziału kandydaci są umieszczani na listach innych oddziałów wg wyboru kolejnych preferencji.

 

§ 7

Realizacja procedury rekrutacyjnej na rok szkolny 2021/2022 w Zespole Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach:

1.     Rekrutacja do klas pierwszych prowadzona jest elektronicznie, kandydaci rekrutują się poprzez stronę https://malopolska.edu.com.pl

2.     Kandydaci mogą wybrać co najwyżej trzy szkoły, wskazując szkołę pierwszego wyboru. W obrębie jednej szkoły mogą wybrać dowolną liczbę oddziałów tworząc chronologiczną listę własnych preferencji.

3.     Kandydaci składają podanie tylko do szkoły pierwszego wyboru.

4.     Na rok szkolny 2021/2022 obowiązują następujące terminy realizacji procedury rekrutacyjnej:

§  od 17 maja do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00 złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)

§  od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00 - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku,
w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje

§  22 lipca 2021 r.  - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

§  Od 17 maja do 26 lipca 2021 - wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie

§  Od 23 lipca do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 - potwierdzenie woli przyjęcia
w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone
w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe
- także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

Do dokumentów należy dołączyć dwie fotografie podpisane na odwrocie, zdjęcie
legitymacyjne w wersji cyfrowej na płycie CD.

2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

§ 8

Odwołania od decyzji szkolnej komisji rekrutacyjnej

1.     W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły.

2.     Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do szkoły w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z ww. wnioskiem. Uzasadnienie musi zawierać przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

3.     Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do dyrektora szkoły o odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4.     Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Praktyki w Londynie

Back to top