Technik technologii żywności

Technik technologii żywności wykonuje swoją pracę w zakładach przetwórstwa spożywczego. Technik technologii żywności nadzoruje przebieg produkcji na stanowiskach pracy od przyjęcia surowców do zakładu i ich odpowiedniego składowania, przez obróbkę wstępną, wytworzenie półproduktów, ich dalsze przetwarzanie , aż do uzyskania gotowych wyrobów, ich pakowanie i przekazanie do magazynu. Do jego zadań należy również kontrola jakości surowców i produktów na każdym etapie procesu. Istotnym jego zadaniem jest organizowanie i nadzorowanie pracy, aby przebiegały zgodnie z obowiązującymi normami, wykorzystania przez nich maszyn, surowców, energii, czasu pracy, przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych oraz systemów zapewnienia jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Dokumentuje również zużycie surowców, dodatków, opakowań, ilości wyprodukowanych wyrobów i określa na tej podstawie normy zużycia materiałów i wydajności, zgodnie zobowiązującymi normami zakładowymi. Technik technologii żywności bierze udział w opracowywaniu receptur, instrukcji technologicznych oraz norm zakładowych dla wyrobu, wdraża je do produkcji (próby technologiczne) oraz koryguje zaobserwowane wady i braki.

 

 

Technik technologii żywności wykonuje także specjalistyczne analizy (fizyczne, chemiczne, mikrobiologiczne) surowców, półproduktów i wyrobów gotowych w warunkach laboratoryjnych.

 

 

Dodatkowym atutem dla zawodu technik technologii żywności na podbudowie kwalifikacji T.4. jest zdobycie umiejętności w zawodzie cukiernik. Praca w zawodzie cukiernika polega nie tylko na wytwarzaniu różnego asortymentu ciast, ciastek, tortów, pralin z czekolady i deserów  ale również na tworzeniu dekoracji wyrobów gotowych, które dostarczają wrażeń smakowych i wizualnych konsumentowi. Cukiernik ocenia jakość i przydatność surowców oraz prowadzi dokumentację związaną z rozliczeniem surowców i półproduktów. Cukiernik produkując wyroby cukiernicze posługuje się specjalistycznymi maszynami i urządzeniami, które w czasie kształcenia musi poznać i umieć je obsługiwać. Podczas nauki cukiernik poznaje tajniki tworzenia dekoracji cukierniczych.

 

 

W dużych zakładach przemysłowych produkcja odbywa się na liniach potokowych, w małych często wykonywana jest ręcznie lub przy użyciu prostszych maszyn i urządzeń. Ważna jest również dbałość o higienę na stanowisku pracy oraz umiejętność jego organizacji zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii. Celem nadrzędnym tych czynności jest dostarczenie wyrobu o najlepszej jakości, wytworzonego zgodnie z zasadami bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.

 

Technologia żywności obejmuje szeroki zakres kształcenia. Wyszkoleni technicy mogą znaleźć pracę:

We wszystkich zakładach przetwórstwa spożywczego oraz w firmach pokrewnych, jak hurtownie spożywcze. Praca może odbywać się w nowoczesnych, wyposażonych w zautomatyzowane linie produkcyjne, zakładach spożywczych oraz w zakładach rzemieślniczych na różnych typowych stanowiskach np. technologa, który opracowuje nowe receptury i wprowadza je do produkcji, zmienia i doskonali istniejące wyroby kierownika średniego (zmiany, wydziału, linii) i kierownika niższego szczebla (mistrz, brygadzista), który nadzoruje i kontroluje podległych pracowników, organizuje ich pracę, szkoli, odpowiada za jakość, terminowość i wydajność pracy. Przygotowuje rozliczenia zużycia surowców, opakowań, energii, maszyn itp. laboranta, który bada organoleptycznie i za pomocą specjalistycznej aparatury surowce, półprodukty,dodatki, odpady na każdym etapie produkcji oraz każdą partię gotowego wyrobu absolwent może być zatrudniony  w zakładach gastronomicznych i placówkach żywienia zbiorowego absolwent kończący naukę może  także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą zdobyte kwalifikacje w zawodzie technik technologii żywności mogą być podwyższane poprzez kontynuację nauki w szkołach wyższych na kierunku technologia żywności i żywienia człowieka oraz dietetyka i towaroznawstwo.

 

 

Uczniowie uczący się w technikum technologii żywności mogą brać udział w Olimpiadach związanych z przemysłem spożywczym. W tym roku uczennice technikum wzięły udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Żywności organizowanej przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Uczennica IV klasy technikum technologii Żywności Kasia Suder zakwalifikowała się do etapu centralnego tejże Olimpiady w Poznaniu uzyskując tam tytuł finalisty bądź laureata ma 100% z egzaminu zawodowego i indeks na wyższe uczelnie.

     

 

         

  

Kierunkowi temu patronuje firma WAWEL SA , która absolwentów chętnie by widziała jako swoich pracowników. W szkole co roku pod patronatem tej firmy odbywa się konkurs cukierniczy .Na którym można zdobyć cenne nagrody.

 

Uczniowie Technikum Technologii Żywności wraz z opiekunami odbywają dwutygodniowe staże zagraniczne w Londynie. Wyjazd uczniów jest realizowany dzięki projektowi: "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe Uczniowie  oprócz praktyk mogą też szlifować swój angielski, zwiedzić zabytki Londynu , poznać kulturę ludzi, u których mieszkają .Bardzo często dla niektórych jest to jedyna okazja poczuć klimat ogromnej miltikulturowej metropolii. Po takim wyjeździe uczniowie nabierają pewności siebie i lepiej odnaleźć na rynku pracy

Back to top