TECHNIK BUDOWNICTWA


Jaki jest cel kształcenia w zawodzie?   

Budownictwo to jedna z najprężniej rozwijających się gałęzi przemysłu w naszym kraju na przestrzeni ostatnich lat. Nowoczesne budownictwo wymaga jednak od personelu coraz wyższych kwalifikacji - rynek pracy natomiast staje się coraz bardziej wymagający: zarówno dla szeregowych robotników jak i budowlańców z uprawnieniami. Jeśli rozważasz związanie swojej drogi zawodowej z budownictwem, oferta naszej szkoły stanowi doskonały wstęp do podjęcia pracy w tym ciekawym i niezwykle perspektywicznym zawodzie.
 

 

Nauka tego zawodu opiera się na następujących kwalifikacjach:
BUD.12 „Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich”
BUD.14.BD.30 „Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

Po zdaniu egzaminu z każdej kwalifikacji uczeń otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie.
Po uzyskaniu dwóch świadectw uczeń otrzymuje:
DYPLOM – TECHNIK BUDOWNICTWA


Efekty kształcenia:
- podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
- organizacja pracy małych zespołów
- przestrzeganie zasad bhp w budownictwie
- kompetencje personalne i społeczneKwalifikacja 1
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik budownictwa powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji
BUD.12. „Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich”:

- wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych,
- wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych,
- wykonywania i naprawy tynków wewnętrznych i zewnętrznych,
- wykonywania remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych.

Kwalifikacja 2
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik budownictwa powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji
BUD. 14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów”:

- organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy,
- organizowania i kontrolowania robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego,
- organizowania i kontrolowania budowlanych robót wykończeniowych,
- organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej,
- sporządzania kosztorysów na roboty budowlane.Przebieg kształcenia:
Nauka odbywa się w pracowniach zawodowych wyposażonych w materiały dydaktyczne i środki audiowizualne, uczeń korzysta z oprogramowania komputerowego zawodowego do nauczania: kosztorysowania (BIMESTIMATE) i dokumentacji (AUTOCAD). Kształcenie praktyczne odbywa się w warsztatach szkolnych. Uczeń realizuje 4-tygodniową praktykę zawodową w klasie 2 i 3, która odbywa się w przedsiębiorstwach budowlanych.JAKIE SĄ DALSZE PERSPEKTYWY ROZWOJU DLA ABSOLWENTA NASZEJ SZKOŁY?
Ukończenie Technikum Budowlanego daje absolwentowi nie tylko tytuł zawodowy i umiejętności pozwalające na podjęcie pracy w zawodzie, ale również możliwość zdobycia uprawnień do kierowania robotami w ograniczonym zakresie oraz bardzo dobre przygotowanie do podjęcia studiów na wyższych uczelniach technicznych (np. Politechnice Krakowskiej, AGH).

 


GDZIE TECHNIK BUDOWNICTWA MOŻE ZNALEŹĆ ZATRUDNIENIE?
- przedsiębiorstwa budowlane, wytwórnie materiałów budowlanych,
- administracja budynków, urzędy nadzoru budowlanego, urzędy administracji państwowej i samorządowej,
- pracownie konserwacji zabytków,
- biura projektowe (jako asystent projektanta),
- odpowiedni staż pracy i ukończenie studiów umożliwia uzyskanie uprawnień budowlanych w różnych specjalnościach, to natomiast otwiera ogromne możliwości pracy w różnych dziedzinach budownictwa, jak również prowadzenie własnej firmy budowlanej.

Back to top