ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

 
Kształcenie w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych opiera się głównie na obsłudze i naprawie systemów sterowania silnikiem oraz układów bezpieczeństwa i komfortu jazdy. Uczeń w ramach zajęć wykonuje również podstawowe czynności kontrolno-naprawcze podzespołów i układów takich jak np. napędowy, zawieszenia, kierowniczy itp. Za pomocą metod diagnostycznych ustala rodzaj niesprawności i jej przyczyny, wybiera sposób usunięcia niesprawności oraz dokonuje naprawy lub wymiany zespołu.
 


Absolwent Szkoły Branżowej w zawodzie Elektromechanik pojazdów samochodowych:
•    potrafi przeprowadzać badania diagnostyczne oraz usuwać usterki układów elektrycznych pojazdu samochodowego;
•    ma wiedzę jak zdemontować i zweryfikować poszczególne podzespoły samochodu oraz dokonać ich naprawy lub wymiany;
•    umie posługiwać się narzędziami i przyrządami stosowanymi przy naprawach pojazdów;
•    ma możliwość uzyskania bezpłatnie prawa jazdy kat. B. 
Warunki kształcenia:
Nauka zawodu trwa 3 lata a program nauczania obejmuje: przedmioty ogólnokształcące zgodne z programem nauczania w Szkole Branżowej i przedmioty zawodowe, np.:
•    technologia mechaniczna,
•    podstawy motoryzacji,
•    podstawy mechatroniki,
•    zajęcia praktyczne realizowane w pracowniach i warsztatach szkolnych,
•    przepisy ruchu drogowego.

Uczniowie naszej szkoły odbywają zajęcia praktyczne organizowane w pracowniach i warsztatach szkolnych.

W trakcie procesu kształcenia uczniowie są przygotowywani do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych.

Absolwenci mogą kontynuować naukę w Szkole Branżowej II stopnia.

Absolwenci Szkoły Branżowej I stopnia po uzyskaniu tytułu elektromechanika pojazdów samochodowych mogą być zatrudnieni w:
•    stacjach obsługi i naprawy pojazdów samochodowych;
•    salonach samochodowych;
•    warsztatach mechanicznych.

Opis zawodu:
Elektromechanik pojazdów samochodowych
•    diagnozuje i naprawia systemy sterowania silnikiem oraz układy bezpieczeństwa i komfortu jazdy;
•    instaluje i uruchamia w samochodzie elektryczne i elektroniczne urządzenia sterujące, zabezpieczające i sygnalizacyjne; przeprowadza ich konserwację oraz dokonuje napraw posługując się przyrządami pomiarowymi i urządzeniami diagnostycznymi;
•    posługuje się typowymi narzędziami i przyrządami używanymi podczas naprawy i obsługi pojazdów samochodowych;
•    przyjmuje samochody lub podzespoły samochodowe do naprawy i sporządza protokół przyjęcia;
•    metodami diagnostycznymi ustala rodzaj niesprawności i jej przyczyny;
•    ustala sposób usunięcia niesprawności dotyczącej wymiany podzespołu lub jego naprawy;
•    demontuje podzespół, czyści go, weryfikuje, wymienia lub naprawia elementy;
•    montuje wiązki elektryczne i elementy osprzętu elektrycznego obejmującego urządzenia zasilające, sterujące, sygnalizujące, oświetleniowe i zabezpieczające;
•    konserwuje instalację urządzeń elektrycznych i elektronicznych samochodu;
•    dokonuje przeglądów okresowych i bieżącej obsługi układów elektrycznych;
•    przestrzega wymagań warunkujących dopuszczenie pojazdu do ruchu;
•    dokonuje rozliczeń kosztów materiałów i robocizny usług naprawczych.
 Uzasadnienie potrzeby kształcenia w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych:
Dynamiczny rozwój tej gałęzi przemysłu powoduje, że zapotrzebowanie na osoby z odpowiednimi kwalifikacjami jest coraz większe. Postęp techniki oraz technologii wymusza zmianę w sposobie kształcenia i zdobywania wiedzy oraz umiejętności dla osób zajmujących się motoryzacją. Elektromechanik pojazdów samochodowych to osoba, która posiada oczywiście podstawowe wiadomości z budowy i obsługi pojazdów, ale także wiadomości i umiejętności w zakresie diagnostyki i naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, na bieżąco aktualizuje swoje wiadomości i zdobywa nowe umiejętności. Dynamiczny wzrost liczby pojazdów na drogach wymusza na gospodarce zwiększenie ilości specjalistów, którzy wykonując rzetelnie swoje zadania zawodowe zaspokoją zapotrzebowanie na usługi w branży motoryzacyjnej.