KLASA O PROFILU WOJSKOWYM


Już od dziesięciu lat w naszej szkole funkcjonuje klasa o profilu mundurowym.
Jest to jeden z 4 profili I Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Dobczycach.
Szkoła posiada odpowiednie doświadczenie, bazę dydaktyczną oraz profesjonalną kadrę, co pozwala nam realizować nauczanie w tym zakresie na wysokim poziomie. Dysponujemy również własną zautomatyzowaną strzelnicą a także nowoczesnym zapleczem sportowym.

Przedmioty rozszerzone: wiedza o społeczeństwie, geografia, j. angielski.
Przedmioty dodatkowe: podstawy działalności służb mundurowych oraz musztra.Program klasy mundurowej uczniowie realizują przez pierwsze trzy lata kształcenia. W klasie czwartej przygotowują są do egzaminu maturalnego. W ramach przedmiotu podstawy działalności służb mundurowych uczniowie zapoznawani są z zasadami pracy i funkcjonowania służb mundurowych – Wojska Polskiego, Policji oraz Straży Pożarnej. Niezbędną wiedzę z tego zakresu nabywają od czynnego oficera Wojska Polskiego por. Andrzeja Kruczka.
Materiał przedmiotu podzielony jest na trzy bloki tematyczne – wojskowy, policyjny oraz pożarniczy. W klasie pierwszej realizowany jest blok wojskowy, a w klasie drugiej bloki policyjny i pożarniczy. Dodatkowym modułem są zajęcia z musztry indywidualnej i zbiorowej prowadzone raz w tygodniu w czasie tzw. dnia mundurowego.

Obóz

W czasie trwania nauki uczniowie wyjeżdżają na dwa obozy tematyczne. W klasie pierwszej jest to obóz kondycyjno-sportowy, na którym uczniowie rozpoznają i doskonalą swoje umiejętności sportowe uzupełniane przez zajęcia z musztry. Obóz ten odbywa się w maju w Wojskowym Ośrodku Wypoczynkowym w Solinie, który dysponuje odpowiednim zapleczem sportowym oraz pływalnią.


Klasy drugie uczestniczą w obozie taktycznym, w czasie którego realizowane są zajęcia z zakresu musztry, strzelectwa sportowego, sportów obronnych, pierwszej pomocy przedmedycznej oraz survivalu. Obozy odbywają się w miejscach ciekawych pod względem turystycznym, co dodatkowo wpływa na ich atrakcyjność.

Uzupełnieniem wymienionych zajęć jest możliwość korzystania ze automatycznej strzelnicy sportowej, którą znajduje się na terenie szkoły oraz (po uzyskaniu pełnoletniości) odbycie kursu instruktorskiego strzelectwa sportowego.Po zakończeniu nauki uczniowie otrzymują certyfikaty potwierdzające nabyte umiejętności i wiadomości.

Dzień mundurowy
Dzień mundurowy rozpoczyna się zbiórką i apelem porannym, w czasie którego przeprowadzany jest ceremoniał zgodny z regulaminami wojskowymi. Następnie rozpoczynają się zajęcia z musztry indywidualnej i zbiorowej, w czasie których uczniowie doskonalą swoje umiejętności w tym zakresie. W dalszej części dnia odbywają się zajęcia z podstaw działalności służb mundurowych oraz przedmiotów rozszerzonych. Na wszystkich zajęciach obowiązuje pełne umundurowanie. Ponadto organizowane są wycieczki fakultatywne do jednostek. W pierwszym miesiącu nauki w szkole uczniowie wyposażani są w umundurowanie – jest ono szyte na miarę według wzoru Ministerstwa Obrony Narodowej. Na całość składają się bluza, spodnie, polar, dwie koszulki oraz beret.Szkolne Koło Ligii Obrony Kraju
W ramach klasy mundurowej w naszej szkole funkcjonuje Szkolne Koło Ligii Obrony Kraju. Jego celem jest szkolenie młodzieży w zakresie strzelectwa sportowego – pneumatycznego i kulowego. Strzelania pneumatyczne odbywają się na automatycznej strzelnicy Zespołu Szkół znajdującej się pod opieką klas mundurowych. Strzelania kulowe prowadzone są na strzelnicy w Myślenicach. Uczniowie dobczyckiej mundurówki regularnie zdobywają czołowe miejsca na zawodach strzeleckich rangi powiatowej a także wojewódzkiej. Po ukończeniu 18. roku życia w klasie trzeciej mają możliwość odbycia i ukończenia kursu instruktorskiego strzelectwa sportowego, co jest doskonałym uzupełnieniem posiadanych przez nich umiejętności.