KLASA O PROFILU WOJSKOWYM


Już od dziesięciu lat w naszej szkole funkcjonuje klasa o profilu mundurowym.
Jest to jeden z 4 profili I Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Dobczycach.
Szkoła posiada odpowiednie doświadczenie, bazę dydaktyczną oraz profesjonalną kadrę, co pozwala nam realizować nauczanie w tym zakresie na wysokim poziomie. Dysponujemy również własną zautomatyzowaną strzelnicą a także nowoczesnym zapleczem sportowym.

Przedmioty rozszerzone: wiedza o społeczeństwie, geografia, j. angielski.
Przedmioty dodatkowe: podstawy działalności służb mundurowych oraz musztra.Program klasy mundurowej uczniowie realizują przez pierwsze trzy lata kształcenia. W klasie czwartej przygotowują są do egzaminu maturalnego. W ramach przedmiotu podstawy działalności służb mundurowych uczniowie zapoznawani są z zasadami pracy i funkcjonowania służb mundurowych – Wojska Polskiego, Policji oraz Straży Pożarnej. Niezbędną wiedzę z tego zakresu nabywają od czynnego oficera Wojska Polskiego por. Andrzeja Kruczka.
Materiał przedmiotu podzielony jest na trzy bloki tematyczne – wojskowy, policyjny oraz pożarniczy. W klasie pierwszej realizowany jest blok wojskowy, a w klasie drugiej bloki policyjny i pożarniczy. Dodatkowym modułem są zajęcia z musztry indywidualnej i zbiorowej prowadzone raz w tygodniu w czasie tzw. dnia mundurowego. Po zakończeniu nauki uczniowie otrzymują certyfikaty potwierdzające nabyte umiejętności i wiadomości.


Dzień mundurowy
Dzień mundurowy rozpoczyna się zbiórką i apelem porannym, w czasie którego przeprowadzany jest ceremoniał zgodny z regulaminami wojskowymi. Następnie rozpoczynają się zajęcia z musztry indywidualnej i zbiorowej, w czasie których uczniowie doskonalą swoje umiejętności w tym zakresie. W dalszej części dnia odbywają się zajęcia z podstaw działalności służb mundurowych oraz przedmiotów rozszerzonych. Na wszystkich zajęciach obowiązuje pełne umundurowanie. Ponadto organizowane są wycieczki fakultatywne do jednostek. W pierwszym miesiącu nauki w szkole uczniowie wyposażani są w umundurowanie – jest ono szyte na miarę według wzoru Ministerstwa Obrony Narodowej. Na całość składają się bluza, spodnie, polar, dwie koszulki oraz beret.Szkolne Koło Ligii Obrony Kraju
W ramach klasy mundurowej w naszej szkole funkcjonuje Szkolne Koło Ligii Obrony Kraju. Jego celem jest szkolenie młodzieży w zakresie strzelectwa sportowego – pneumatycznego i kulowego. Strzelania pneumatyczne odbywają się na automatycznej strzelnicy Zespołu Szkół znajdującej się pod opieką klas mundurowych. Strzelania kulowe prowadzone są na strzelnicy w Myślenicach. Uczniowie dobczyckiej mundurówki regularnie zdobywają czołowe miejsca na zawodach strzeleckich rangi powiatowej a także wojewódzkiej. Po ukończeniu 18. roku życia w klasie trzeciej mają możliwość odbycia i ukończenia kursu instruktorskiego strzelectwa sportowego, co jest doskonałym uzupełnieniem posiadanych przez nich umiejętności.


Praktyki w Londynie

Back to top