REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO

KONKURSU INFORMATYCZNEGO

 

dla uczniów klas szkół podstawowych z powiatu myślenickiego

 

1.    Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach

2.    Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych

3.    Cel konkursu:

-     wyłanianie talentów, rozwijanie zainteresowań informatycznych i przygotowanie uczniów do funkcjonowania w zinformatyzowanym społeczeństwie,

-     motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności,

-     rozwijanie aktywności poznawczej, twórczej i właściwe jej motywowanie,

-     wykorzystanie różnych źródeł informacji,

-     motywowanie szkół do rozpoznawania i rozwijania kompetencji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym

-     promowanie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli i opiekunów.

4.    Konkurs polega na przygotowaniu przez uczniów

a.       plakatu „Gdyby Tischner był Informatykiem……” w dowolnym programie graficznym

b.      edukacyjnego programu użytkowego w dowolnym języku programowania

c.       rozwiązanie testu wiedzy w dniu 17.12.2021 godzina 9:00 ( z wykorzystaniem MSTeams, link do pokoju zostanie przesłany do nauczyciela opiekuna )

5.        Udział uczniów w konkursie jest dobrowolny.            

6.    Pracę konkursowa przygotowuje zespół składający się z dwóch uczniów, nad pracą których czuwa nauczyciel

7.    Każdy z członków Zespołu ma obowiązek zapoznania się z wymaganiami wynikającymi z prawa autorskiego (patrz pkt.11), z zasadami prawa ochrony danych osobowych (patrz pkt 12), potwierdzając to poprzez wypełnienie kart zgłoszenia konkursu

8.     Każdy z członków Zespołu może uczestniczyć tylko w jednym zespole

9.    Warunkiem koniecznym przystąpienia szkoły do konkursu jest wypełnienie w nieprzekraczalnym terminie  do 10 grudnia 2021 r ( piątek)

a.       Zgłoszenie elektroniczne

lub

b.      Zgłoszenie w formie papierowej, która znajduje się na końcu niniejszego Regulaminu w wysłanie go fax’em/e-mail’em (skan) na adres

 

Fax: (12) 27-11-072

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

10.    Prace opatrzone imionami i nazwiskami uczniów, nazwą szkoły, imieniem i nazwiskiem nauczyciela – należy przesłać do 15.12.2021 r na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

11.    W Konkursie, podczas jego realizacji, uczestników oraz organizatorów obowiązuje przestrzeganie zapisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych(Dz.U.1994 Nr 24 pozz.83 z późn. zmianami)

12.    Każdy z członków Zespołu podpisując zgłoszenie  do Konkursu jest świadomy, że jego i ich wspólna praca ma być oryginalna i nie naruszająca praw autorskich  innych osób lub podmiotów

13.    Zespół przekazujący pracę do oceny Jury równocześnie udziela Organizatorom licencji na przechowywanie materiałów z nią związanych  oraz wykorzystywanie ich w celach związanych z ich oceną i promocją Konkursu w materiałach Organizatora oraz w mediach elektronicznych                   i papierowych

14.    Opiekun jest odpowiedzialny za zebranie zgód na udział w konkursie od rodziców należących do jego zespołu oraz wysłanie ich przez formularz zgłoszenia pracy

a.       Formularz zgody, stanowi załącznik nr 1

15.    Komisja konkursowa powołana przez organizatora dokona oceny prac wg następujących kryteriów:

 

-   powiązanie tematu pracy

-   walory edukacyjne

-   oryginalność pomysłu,

-   dobór oraz samodzielne przygotowanie materiałów do plakatu,

-   czytelność projektu oraz estetykę wykonania,

-   wypełnienie wymagań technicznych,

-   poprawność działania programu

-   przygotowanie pracy z poszanowanie prawa autorskiego

 

16.    O wynikach końcowych stanowi suma punktów za plakat, program  oraz za test wiedzy.

W sytuacji, gdy kilku uczniów otrzyma tę samą liczbę punktów, o wyższej pozycji decyduje suma punktów z testu wiedzy.

 

17.    Postanowienia końcowe

 

-  Decyzje komisji konkursowej są ostateczne.

-  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania i odtwarzania zwycięskich prezentacji.

-  Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.

Praktyki w Londynie

Back to top