Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach

 • slider2.1
 • cukiernik
 • mechanik
 • monter
 • selektronik
 • selektryk
 • budowlanka
 • fryzjerki
 • gastronomia
 • mundurówka
 • slider1
 • slider2
 • slider3
 • slider4

Ogłoszenie nr 614242-N-2018 z dnia 2018-09-07 r.

Zespół Szkół: Kursy i szkolenia dla uczniów

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nazwa projektu lub programu

„Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży E-Elektryczno-Elektronicznej przy Zespole Szkół w Dobczycach” nr RPMP.10.02.02-12-0213/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa 10 – Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie Zawodowe Uczniów – SPR. czytaj dalej

·         Specyfikacja   istotnych warunków  zamówienia  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „kursy i szkolenia dla uczniów”

·         Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia

·         Formularz ofertowy wersja edytowalna

·         Załącznik Nr 3 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy  wersja edytowalna

·         Załącznik Nr 4 do SIWZ - Dotyczące  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu wersja edytowalna

·         Załącznik Nr 5 do SIWZ -  Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wersja edytowalna

·         UMOWA automatyka budynkowa

·         UMOWA spawanie MAG 

·     UMOWA drukarki 3D 

Zadane pytania i odpowiedzi, Modyfikacje SIWZ - wrzesień 2018.doc


      INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

     dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Kursy i szkolenia dla uczniów” w Zespole Szkół im. ks. Jozefa Tischnera w Dobczycach, w ramach realizacji projektu: „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży E-Elektryczno-Elektronicznej przy Zespole Szkół w Dobczycach” nr RPMP: 10.02.02.-0213/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 10.02.02 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR. czytaj dalej 


Dobczyce, dnia 24 września 2018r.

Znak sprawy: ZS.201.16.2018

 

Wszyscy uczestnicy postępowania

 

POWIADOMIENIE

o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usługi szkoleniowej „Kursy i szkolenia dla uczniów”  w Zespole  Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach, w ramach realizacji projektu: „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży E-Elektryczno-Elektronicznej przy Zespole Szkół w Dobczycach”, nr RPMP: 10.02.02-0213/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 10.02.02 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

 

Wybrano Oferty czytaj dalej 

Praktyki w Londynie

Zadzwoń do nas
tel.(12 ) 27 - 10 - 181, 27 - 10 - 185, fax (12) 27 - 11 - 072
E-MAIL
sekretariat@dobczyce.edu.pl
Odwiedź nas
Odwiedź nas ul. Szkolna 20 A, 32-410 Dobczyce

Back to top