Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach

 • slider2.1
 • cukiernik
 • mechanik
 • monter
 • selektronik
 • selektryk
 • budowlanka
 • fryzjerki
 • gastronomia
 • mundurówka
 • slider1
 • slider2
 • slider3
 • slider4

TECHNIK BUDOWNICTWA

Jaki jest cel kształcenia w zawodzie?   

Budownictwo to jedna z najprężniej rozwijających się gałęzi przemysłu w naszym kraju na przestrzeni ostatnich lat. Nowoczesne budownictwo wymaga jednak od personelu coraz wyższych kwalifikacji - rynek pracy natomiast staje się coraz bardziej wymagający - zarówno dla szeregowych robotników jak i budowlańców z uprawnieniami. Jeśli rozważasz związanie swojej drogi zawodowej z budownictwem, oferta naszej szkoły stanowi doskonały wstęp do podjęcia pracy w tym ciekawym i niezwykle perspektywicznym zawodzie.


Absolwent szkoły jest przygotowywany do:

-zdania matury

-zdania egzaminów zawodowych  w zakresie 2 kwalifikacji : 

BD.29 Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych,

 BD.30 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

 (kwalifikacje obowiązują od roku szkolnego 2017/2018), uprawniających go uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik budownictwa.

Poza tym  po uzupełnieniu dodatkowych  kwalifikacji na kursach kwalifikacyjnych

Nabywane umiejętności:

-wykonywania określonych robót budowlanych z zakresu kwalifikacji BD.29 :  

przygotowanie zapraw murarskich, zbrojeniowych, betoniarskich, wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych, wykonywania remontów,

-wykonywania określonych robót  z zakresu kwalifikacji BD.30 :

organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy i wykonywaniem robót ziemnych, robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych, robót związanych z otrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej, sporządzania kosztorysów i przygotowania dokumentacji przetargowej.

 

Efekty kształcenia:

-podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

-organizacja pracy małych zespołów

-przestrzeganie zasad bhp w budownictwie

-kompetencje personalne i społeczne

 

Przebieg kształcenia:

Nauka odbywa się w pracowniach zawodowych wyposażonych w materiały dydaktyczne i środki audiowizualne , uczeń korzysta z oprogramowania komputerowego zawodowego do nauczania: kosztorysowania (BIMESTIMATE), dokumentacji (AUTOCAD). Kształcenie praktyczne odbywa się w warsztatach szkolnych. Uczeń realizuje 4 tygodniowa praktykę zawodową w klasie 3, która odbywa w przedsiębiorstwach budowlanych.

 

JAKIE SĄ DALSZE PERSPEKTYWY ROZWOJU DLA ABSOLWENTA NASZEJ SZKOŁY?

Ukończenie Technikum Budowlanego daje absolwentowi nie tylko tytuł zawodowy i umiejętności pozwalające na podjęcie pracy w zawodzie, ale również możliwość zdobycia uprawnień do kierowania robotami w ograniczonym zakresie oraz bardzo dobre przygotowanie do podjęcia studiów na wyższych uczelniach technicznych (np. Politechnice Krakowskiej, AGH)

GDZIE TECHNIK BUDOWNICTWA MOŻE ZNALEŹĆ ZATRUDNIENIE?

 • przedsiębiorstwa budowlane, wytwórnie materiałów budowlanych,
 • administracja budynków, urzędy nadzoru budowlanego, urzędy administracji państwowej i samorządowej,
 • pracownie konserwacji zabytków,
 • biura projektowe (jako asystent projektanta),
 • odpowiedni staż pracy i ukończenie studiów umożliwia uzyskanie uprawnień budowlanych w różnych specjalnościach to natomiast otwiera ogromne możliwości pracy w różnych dziedzinach budownictwa, jak również prowadzenie własnej firmy budowlanej.

 

 

 

 

Praktyki w Londynie

Zadzwoń do nas
tel.(12 ) 27 - 10 - 181, 27 - 10 - 185, fax (12) 27 - 11 - 072
E-MAIL
sekretariat@dobczyce.edu.pl
Odwiedź nas
Odwiedź nas ul. Szkolna 20 A, 32-410 Dobczyce

Back to top