Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach

 • slider2.1
 • cukiernik
 • mechanik
 • monter
 • selektronik
 • selektryk
 • budowlanka
 • fryzjerki
 • gastronomia
 • mundurówka
 • slider1
 • slider2
 • slider3
 • slider4

GODZINY PRACY KOMISJI REKRUTACYJNEJ:
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
GODZ. 8:00 - 15:00
POKÓJ NR 52

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych

w Zespole Szkół im. ks. Józefa Tischnera
w Dobczycach

na rok szkolny 2018/2019

§ 1

 1. Regulamin rekrutacji uczniówna rok szkolny 2018/2019 określa szczegółowe zasady, według których kandydaci będą przyjmowani do klas pierwszych szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach.
 2. Regulamin rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach ustalono na podstawie:
 3. Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 (z późniejszymi zmianami)
 4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r.  w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum
 5. Zarządzenia nr 2/18 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2018 r.
  w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2018/2019 w województwie małopolskim
 6. Statutu Zespołu Szkół

§ 2

O przyjęcie do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum realizując procedurę rekrutacyjną określoną w § 7.

 

§ 3

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe (technikum, branżowa szkoła I stopnia) powinni posiadać stosowne zaświadczenie lekarskie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia
w określonym zawodzie.

Kandydaci posiadający orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej dotyczące dysfunkcji powinni złożyć tę dokumentację wraz z podaniem do szkoły pierwszego wyboru.

Kandydaci niepełnosprawni powinni posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię specjalistyczną i złożyć tę dokumentację wraz z podaniem do szkoły pierwszego wyboru.

Kandydaci, którzy będą odbywać zajęcia praktyczne poza szkołą (klasa wielozawodowa) zobowiązani są do przedłożenia umowy o pracę podpisanej z pracodawcą.

 

§ 4

W procesie rekrutacji do poszczególnych oddziałów Zespołu Szkół uwzględnia się:

 1. a)  Wyniki z egzaminu gimnazjalnego
 2. b) Oceny z czterech zajęć edukacyjnych, podane na świadectwie ukończenia gimnazjum
  w zależności od typu wybranej szkoły

 

 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (3 letnie):

 • Liceum mundurowe – język polski, matematyka, wybrany przedmiot z grupy I (edb, geografia, historia, język obcy), wybrany przedmiot z grupy II (biologia, chemia, wf)
 • Liceum ratownicze – język polski, matematyka, wybrany przedmiot z grupy I (biologia, chemia, technika), wybrany przedmiot z grupy II (geografia, historia, język obcy)
 • Liceum strażackie - język polski, matematyka, wybrany przedmiot z grupy I (biologia, chemia, edb), wybrany przedmiot z grupy II (geografia, język obcy, wos)

 

TECHNIKUM (4 letnie):

 • Technik informatyk – język polski, wybrany przedmiot z grupy I (chemia, fizyka, geografia, technika), wybrany przedmiot z grupy II (historia, informatyka, język obcy, wos)
 • Technik mechatronik – język polski, matematyka, wybrany przedmiot z grupy I (chemia, fizyka, geografia, technika), wybrany przedmiot z grupy II (historia, informatyka, język obcy, wos)
 • Technik elektryk – język polski, matematyka, wybrany przedmiot z grupy I (chemia, fizyka, geografia, technika), wybrany przedmiot z grupy II (historia, informatyka, język obcy, wos)
 • Technik elektronik – język polski, matematyka, wybrany przedmiot z grupy I (chemia, fizyka, geografia, technika), wybrany przedmiot z grupy II (historia, informatyka, język obcy, wos)
 • Technik budownictwa – język polski, matematyka, wybrany przedmiot z grupy I (chemia, fizyka, geografia, technika), wybrany przedmiot z grupy II (historia, informatyka, język obcy, wos)
 • Technik usług fryzjerskich – język polski, matematyka, wybrany przedmiot z grupy I (chemia, fizyka, geografia, technika), wybrany przedmiot z grupy II (historia, informatyka, język obcy, wos)
 • Technik technologii żywności – język polski, matematyka, wybrany przedmiot z grupy I (chemia, fizyka, geografia, technika), wybrany przedmiot z grupy II (historia, informatyka, język obcy, wos)
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych – język polski, matematyka, wybrany przedmiot z grupy I (chemia, fizyka, geografia, technika), wybrany przedmiot z grupy II (historia, informatyka, język obcy, wos)

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA (3 letnia):

 • Dekarz – język polski, matematyka, informatyka, technika
 • Elektromechanik pojazdów samochodowych – język polski, matematyka, informatyka, technika
 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – język polski, matematyka, informatyka, technika
 • Kucharz – język polski, matematyka, informatyka, technika
 • Cukiernik– język polski, matematyka,informatyka, technika
 • Klasa wielozawodowa – język polski, matematyka, informatyka, technika
 1. c)  Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum przeliczane są według następujących zasad:
 • świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 pkt.
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanych przez Kuratorów Oświaty,  w tym:

finalista konkursu przedmiotowego – 10 pkt., laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt., finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.

 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanych przez Kuratorów Oświaty,  w tym:

dwa lub więcej tytuły finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt., dwa lub więcej tytuły laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  – 7 pkt., dwa lub więcej tytuły finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt., finalista konkursu przedmiotowego – 7 pkt., laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt., finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt.

 • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

międzynarodowym – 4 pkt., krajowym – 3 pkt., wojewódzkim – 2 pkt., powiatowym – 1 pkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy lub sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalnie może za wszystkie osiągnięcia uzyskać 18 punktów.

 • Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu 3 pkt

§5

Lista kandydatów przyjętych do poszczególnych oddziałów Zespołu Szkół ustalana jest wg kolejności uzyskanych łącznie punktów (200 - maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania)

 • Za egzamin gimnazjalny maksymalnie 100 pkt.
 • Za wyniki na świadectwie gimnazjalnym maksymalnie 100 pkt.
 1. a) Przyjmuje się następujący sposób przeliczania na punkty wyników z egzaminu gimnazjalnego wymienionych w § 4:
 • W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego, wynik przedstawiony w procentach z: języka polskiego, historiii wiedzy
  o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych, języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,2.

 

 

 1. b)  Przyjmuje się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych w § 4:
 • celujący 18 pkt.
 • bardzo dobry 17 pkt.
 • dobry 14 pkt.
 • dostateczny 8 pkt.
 • dopuszczający 2 pkt.
 1. c) Przyjmuje się następujący sposób przeliczania na punkty szczególnych osiągnięć wymienionych w § 4:
 • Ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem 7 pkt.
 • Udział w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych max 18 pkt.
 • Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu 3 pkt.
 1. d)  W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu punkty przelicza się wg zasad wymienionych w § 8 rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017 r.

§ 6

Dany oddział wymieniony w § 4 pkt. b może nie zostać utworzony ze względu na małą liczbę chętnych lub z innych przyczyn, niezależnych od Zespołu Szkół.

O utworzeniu bądź nieutworzeniu danego oddziału wymienionego w § 4 pkt. b decyduje organ prowadzący szkołę – Starostwo Powiatowe w Myślenicach.

W przypadku nieutworzenia danego oddziału kandydaci są umieszczani na listach innych oddziałów wg wyboru kolejnych preferencji.

§7

Realizacja procedury rekrutacyjnej na rok szkolny 2018/2019w Zespole Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach:

 1. Rekrutacja do klas pierwszych prowadzona jest elektronicznie poprzez system Vulcan, kandydaci rekrutują się poprzez stronę https://malopolska.edu.com.pl/Kandydat
 2. Kandydaci mogą wybrać co najwyżej trzy szkoły, wskazując szkołę pierwszego wyboru. W obrębie jednej szkoły mogą wybrać dowolną liczbę oddziałów tworząc chronologiczną listę własnych preferencji.
 3. Kandydaci składają podanie tylko do szkoły pierwszego wyboru.
 4. Informacje o kandydatach kończących gimnazjum w powiecie myślenickim wprowadzają gimnazja.
 5. Informacje o kandydatach kończących gimnazjum poza powiatem myślenickim wprowadza szkoła pierwszego wyboru wybrana spośród szkół ponadgimnazjalnych powiatu myślenickiego.
 6. Na rok szkolny2018/2019 obowiązują następujące terminy realizacji procedury rekrutacyjnej:
 • Od 23 kwietniado 11 czerwca 2018 r.– złożenie w szkole pierwszego wyboru wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej
 • Od 23 kwietnia do 27 czerwca 2018 r.– weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przezkandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ustawy o systemie oświaty
 • Od 22 czerwca do 26 czerwca 2018 uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 • 29 czerwca 2018 r. godz. 12:00 – podanie do publicznej widomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
 • Do 3lipca-wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi,
  w przypadku złożenia przez niegowniosku rekrutacyjnego do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe
 • Do 9 lipca 2018 r. – potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie: oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego o ile nie zostały wcześniej złożone, zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe
 • 10 lipca godz. 12:00– podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjna listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych

 § 8

Odwołania od decyzji szkolnej komisji rekrutacyjnej

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły.
 2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do szkoły
  w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego
  z ww. wnioskiem. Uzasadnienie musi zawierać przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do dyrektora szkoły
  o odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
  w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

§ 9

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują postanowienia przepisów wymienionych w § 1.

 

Praktyki w Londynie

Zadzwoń do nas
tel.(12 ) 27 - 10 - 181, 27 - 10 - 185, fax (12) 27 - 11 - 072
E-MAIL
sekretariat@dobczyce.edu.pl
Odwiedź nas
Odwiedź nas ul. Szkolna 20 A, 32-410 Dobczyce

Back to top