Deklaracja maturalna 

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego dla dorosłych

w Zespole Szkół im. Ks. Józefa Tischnera w Dobczycach


I. PODSTAWY PRAWNE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Zagadnienia dotyczące kształcenia w formach pozaszkolnych, w tym na kwalifikacyjnych kursach zawodowych zawarte są w następujących aktach prawnych:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wraz ze zmianami (ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw),
- rozporządzenie MEN w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego z dnia 23 grudnia 2011 r. (Dz. U. 2012, poz. 7),
- rozporządzenie MEN w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach z dnia 7 lutego 2012 r. (Dz. U. 2012, poz. 184),
- rozporządzenie MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych z dnia 11 stycznia 2012 r. (Dz. U. 2012, poz. 186) wraz ze zmianą (Dz. U. 2012, poz. 1152).

II. FORMA KSZTAŁCENIA – INFORMACJE OGÓLNE

Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest formą kształcenia pozaszkolnego prowadzony w formie skróconego programu nauczania na KKZ uwzględniającą podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji. 


1. Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego – otrzyma absolwent kursu (formę i warunki ukończenia KKZ określa Dyrektor szkoły).
2. Świadectwo potwierdzające kwalifikację – otrzyma osoba, która zda pozytywnie egzamin zawodowy w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (OKE).
3. Dyplom zawodowy lub dyplom technika w danym zawodzie – otrzyma osoba, która zdobędzie świadectwa wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie (jednej, dwóch lub trzech) oraz wykaże posiadanie wykształcenia wymaganego dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie). Dyplom wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. 

III. SPOSÓB ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA

 1. Przebieg i harmonogram kwalifikacyjnego kursu zawodowego ustala Dyrektor Zespołu Szkół.
 2. Nauka na kursie jest bezpłatna. .
 3. Kurs może zostać uruchomiony w dowolnym terminie od września do czerwca po zebraniu się grupy min. 20 uczestników.
 4. Dyrektor Zespołu Szkól dopuszcza możliwość zawieszenia zajęć na określonym kursie kwalifikacji zawodowych z powodu mniejszej ilości słuchaczy tj. poniżej 20 osób.
 5.  Zajęcia na kursie odbywają się w formie zaocznej – co najmniej raz na dwa tygodnie przez dwa dni.
 6.  Kwalifikacyjne kursy zawodowe muszą być prowadzone według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie tej kwalifikacji, której dotyczy dany kurs. W podstawie programowej kształcenia w zawodach wyodrębniono trzy grupy efektów kształcenia:
  I. efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów; w zakresie:
  • bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP),
  • podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej (PDG),
  • języka obcego ukierunkowanego zawodowo (JOZ),
  • kompetencji personalnych i społecznych (KPS),
  • organizacji pracy małych zespołów (OMZ) - w przypadku kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach nauczanych na poziomie technika
  II. efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów;
  III. efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach.

IV.REKRUTACJA

Uczestnikami kursu mogą zostać osoby dorosłe (które ukończyły 18 lat): 
1. Absolwenci wszystkich typów szkół - szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół policealnych - zainteresowani zdobywaniem kwalifikacji zawodowych, 
2. Absolwenci studiów wyższych, dla których zdobyty zawód nie daje miejsca na rynku pracy, 
3. Osoby dorosłe, pracujące w danym zawodzie, chcące nabyć lub zaktualizować wiedzę i umiejętności zawodowe wymagane przez pracodawcę, 
4. Aktualni słuchacze liceów ogólnokształcących dla dorosłych, którzy znajdą czas na równoległe zdobywanie kwalifikacji zawodowych. 

Osoba chcąca rozpocząć naukę na kwalifikacyjnym kursie zawodowym składa formularz zgłoszeniowy o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy (załącznik nr 1)  załączając kopię świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (lekarz medycyny pracy).


V. CZAS TRWANIA KSZTAŁCENIA

Czas trwania kwalifikacyjnego kursu zawodowego obejmuje okres niezbędny do zrealizowania treści programowych przedmiotów przewidzianych w programie nauczania (uwzględniając podstawę programową kształcenia w ramach kwalifikacji zawodowych).


VI. SPOSÓB UZYSKIWANIA ZALICZENIA

1. W toku realizacji programu kształcenia prowadzi się ocenianie bieżące, rozumiane jako zaliczanie poszczególnych przedmiotów/jednostek modułowych (sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy i umiejętności będących przedmiotem nauczania teoretycznego i praktycznego). Warunki uzyskania zaliczenia ustala osoba prowadząca zajęcia z danego przedmiotu/jednostki modułowej (ustalone wcześniej z wicedyrektorem ds. form pozaszkolnych.2. Uzyskaniem zaliczenia przez słuchacza jest otrzymanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu wiedzy i umiejętności w formie ustnej lub pisemnej.

 

3. Oceny bieżące wpisuje się do dziennika Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego dla dorosłych.

4. Osoba prowadząca zajęcia po zakończonym sprawdzianie wiedzy i umiejętności słuchaczy wypełnia protokół zaliczeniowy (załącznik nr 2)  i przekazuje go kierownikowi warsztatów szkolnych. Na podstawie wypełnionych protokołów kierownik warsztatów szkolnych sporządza listę słuchaczy uprawnionych do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zakresie swojej kwalifikacji.

5. Zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego w danej kwalifikacji wydaje Dyrektor Zespołu Szkół.

 

6. Osoba, która uzyskała zaliczenie ze wszystkich przedmiotów/jednostek modułowych otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego, co umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji.

7. Zgłoszenia do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji do OKE w Krakowie dokonuje Dyrektor Zespołu Szkół.

8. Słuchacz kursu może być skreślony z listy uczestników kwalifikacyjnego kursu zawodowego w następujących przypadkach:
a) nieobecności nieusprawiedliwionej powyżej 50% - frekwencje odnotowuje się w dzienniku Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego dla dorosłych,
b) przebywania na zajęciach w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub substancji psychoaktywnych.

  

 

 

Gościmy

Odwiedza nas 15 gości oraz 0 użytkowników.

Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com